Day

December 16, 2015

Данъчно облекчение за непълнолетни деца

Размер на данъчното облекчение за деца: Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява със: 200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете; 400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца; 600 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи! Данъчното облекчение се ползва, ако: към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП; и детето не е навършило пълнолетие; и към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца. Данъчното облекчение се ползва и ако през течение на годината детето е родено или е навършило пълнолетие. Кой има право? Това може да бъде лице, което към 31 декември на данъчната...
Read More
Facebook
YOUTUBE