Академия за Родители

Блог
16
Dec

Данъчно облекчение за непълнолетни деца

Размер на данъчното облекчение за деца:

Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява със:

 • 200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 • 400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
 • 600 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи!

Данъчното облекчение се ползва, ако:

 • към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП; и
 • детето не е навършило пълнолетие; и
 • към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Данъчното облекчение се ползва и ако през течение на годината детето е родено или е навършило пълнолетие.

Кой има право?

Това може да бъде лице, което към 31 декември на данъчната година е:

 • родител, който не е лишен от родителски права – при условие, че детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество; или
 • настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство; или
 • член на семейство на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или
 • приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

 

Данъчното облекчение за деца може да се ползва, както следва:

 1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения – чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея, се представя пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на съответната година;
 2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП – в срок до 30 април на следващата година. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ се прилага към годишната данъчна декларация, като конкретният размер на облекчението се определя в Приложение № 10 (образец 2010).

Когато данъчното облекчение за деца е ползвано чрез работодателя, но физическото лице е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея трябва да се приложи и декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца.

Декларацията можете да свалите оттук.

Leave a Reply

Facebook
YOUTUBE