Обърната класна стая

В обърнатата класна стая учениците първо проучват темата сами и тогава прилагат знанията си като решават задачи и работят над практически аспекти в клас.