Preaload Image

Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy Фондация Три, ЕИК: 176834891, със седалище гр. София, бул. Цар Борис III N23, нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДOCTABЧИK, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy КЛИЕНТИ, нa плaтфopмaтa зa онлайн обучения на Академия за родители.

  1. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1.1. https://parentacademy.bg/kursove/ е уебсайт за онлайн обучения, който е съставна и обособена част от Академия за родители.

1.2. „Клиент” е физическо лице или юридическо лице, което е регистрирано в parentacademy.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия.

1.3. „Клиенстки профил” е обособена част от parentacademy.bg, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на онлайн ресурси от parentacademy.bg, да променя паролата си за достъп и др.

1.4. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в parentacademy.bg.

1.5. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в parentacademy.bg онлайн ресурси.

  1. Предмет

Доставчика предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в Parentacademy.bg онлайн ресурси след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

  1. Регистрация

За да има достъп до онлайн ресурсите в Parentacademy.bg, Клиентът трябва:

3.1. Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес Parentacademy.bg

3.2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да закупи различни онлайн ресурси, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

  1. Промени в Общите условия

Доколкото предлаганите от Доставчика ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчика се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в parentacademy.bg или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на онлайн ресурси.

5. Начини на плащане:

Плащането може да се извърши по някой от следните начини

  1. Чрез Epay;
  2. Чрез paypal;
  3. По банков път на посочената сметка;

6. Права и задължения на Доставчика

6.1. Доставчика се задължава:

6.1.1. Да предостави на Клиента достъп до заявения ресурс за посочения период от време;

6.2. Доставчика има право:

6.2.1. Да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

6.2.2. Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика.

6.2.3. Да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

7. Ограничаване на отговорността

7.1. Доставчика не носи отговорност за не предоставяне на достъп до онлайн ресурсите, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

7.2. Доставчика не гарантира, че достъпът до онлайн ресурсите ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на Доставчика.

7.3. Доставчика не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством parentacademy.bg.

7.4. Доставчика няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва онлайн ресурсите.

8. Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

8.1. Да плати цената на заявените от него ресурси;

8.2. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

8.3. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Клиентът има право на:

8.4. Достъп до заплатените ресурси на parentacademy.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика.

8.5. Достъп и корекция на личните си данни.

8.6. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

Клиентът се задължава при ползуване на parentacademy.bg:

8.7. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

8.8. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

8.9. Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на онлайн ресурсите;

8.10. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват ресурсите, както и да не използва ресурсите по начин, предизвикващ отказ от услугите;

8.11. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в parentacademy.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

8.12. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея Доставчика има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Доставчика има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

9. Лични данни

Доставчика има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от parentacademy.bg ресурси, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

10. Обработване на информация за Клиент

Доставчика полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на онлайн ресурси – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Доставчика обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчика има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

10.1 Цели, за които може да се използва информацията

10.1.1 Доставчика събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на клиента, за статистически и други цели.

10.1.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до parentacademy.bg на посочените адрес или e-mail за контакти (info@parentacademy.bg).

10.1.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до parentacademy.bg на посочените адрес или e-mail за контакти (info@parentacademy.bg).

10.1.4. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Доставчика. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

11. Прекратяване

11.1. При прекратяване на договора Доставчика дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.

11.2. Клиентът може по всяко време за поиска от Доставчика заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимата продажна цена.

11.3. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

11.3.1. Преустановяване на дейността на Доставчика;

11.3.2. Прекратяване поддържането на ресурсите;

11.3.3. В други предвидени в закона случаи.

12. Разваляне на договора

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

13. Обезщетения

13.1. Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

13.2. Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

13.3. Доставчика е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от Доставичка умишлено или при проявена груба небрежност.

14. Недействителност

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

16. Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на parentacademy.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

17. Права на интелектуална собственост

17.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта parentacademy.bg включително наличните бази данни, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на parentacademy.bg, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

17.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е Доставчика или трето лице.

17.3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Доставчика, Клиентът дължи на Доставчика неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Доставчика от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

18. Приложимо право

При разногласия и възникнал спор с Доставчика, ползвателят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове.